Авторам

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у Випуску  № 2 (04) 2021 наукового журналу необхідно не пізніше 1 жовтня 2021 року (включно) надіслати на електронну пошту journal@e-visnyk.dniprondise.in.ua наступні матеріали:

• статтю, оформлену згідно вказаних вимог;
• заповнити електронну форму довідки про автора – посилання;
• відскановане підтвердження сплати коштів на покриття витрат з публікації статті. Оплата здійснюється після затвердження редколегією статті до друку.

Відшкодування витрат за друк і відправку матеріалів складає 950 гривень за наукову статтю до 12 сторінок включно, кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень.

Друковані примірники наукового журналу будуть направлені на поштові адреси, вказані в довідках про авторів, рекомендованим листом до 12 листопада.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

• обсяг статті від 8 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм;
• якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12;
• математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Графіки та діаграми повинні бути виконані в Microsoft Excel; формули повинні бути виконані в Microsoft Equation 3.0;
• рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються;
• посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела, наприклад [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];
• список використаних джерел подається наприкінці статті та повинен бути оформлений відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення). Після списку використаних джерел має бути розміщений список «References» (приклад оформлення).

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Приймаються наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

• постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на російську та англійську мову. Обсяг анотацій українською та російською мовою повинен становити 700-800 знаків (без пробілів). Кількість ключових слів (або словосполучень) – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською мовою – мінімум 1800 знаків (без пробілів). В анотації англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми. Необхідно висвітлити обговорювані питання, не представивши результати. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація подається без підрозділів, текст повинен бути коротким і оригінальним, без використання інформації з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація подається українською мовою.

Мова публікацій: українська або англійська.

Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразку оформлення розглянути приклад статті.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.