Авторам

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.

Автори, які опублікують свою статтю у Випуску№ 2 (06) 2022, матимуть можливість
ще один раз упродовж року безкоштовно опублікувати свій доробок в одному з номерів журналу.
Ми хочемо підтримати кожного науковця в цей складний час!

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у Випуску  № 2 (06) 2022 необхідно до 12 серпня виконати такі вимоги:
• надіслати статтю, оформлену згідно вказаних вимог;
• заповнити електронну форму довідки про автора – посилання;
• надіслати відскановане підтвердження сплати коштів на покриття витрат з публікації статті. Оплата здійснюється після затвердження редколегією статті до друку.

Вартість публікації складає 950 гривень за наукову статтю до 12 сторінок включно, кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень.

3 вересня 2022 року електронний макет журналу буде розміщений на сайті та надісланий авторам.
У період військового стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

• обсяг статті від 8 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм;
• якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12;
• математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Графіки та діаграми повинні бути виконані в Microsoft Excel; формули повинні бути виконані в Microsoft Equation 3.0;
• рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються;
• посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела, наприклад [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];
• список використаних джерел подається наприкінці статті та повинен бути оформлений відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення). Після списку використаних джерел має бути розміщений список «References» (приклад оформлення).

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Приймаються наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

• постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на російську та англійську мову. Обсяг анотацій українською мовою повинен становити 700-800 знаків (без пробілів). Кількість ключових слів (або словосполучень) – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською мовою – мінімум 1800 знаків (без пробілів). В анотації англійською мовою автор повинен вказати на актуальність теми. Необхідно висвітлити обговорювані питання, не представивши результати. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація подається без підрозділів, текст повинен бути коротким і оригінальним, без використання інформації з тексту статті. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація подається українською мовою.

Мова публікацій: українська або англійська.

Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразку оформлення розглянути приклад статті.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.